Oferta

Bistro Piast to nie tylko pyszne lun­che, to rów­nież sala, która pozwoli zor­ga­ni­zo­wać imprezę oko­licz­no­ściową w kom­for­to­wych warun­kach. Dobra loka­li­za­cja bli­sko cen­trum Kra­kowa to świetne miej­sce na uro­czy­sto­ści rodzinne, fir­mowe, a także cało­dzienne wyży­wie­nie gru­powe.

1.

Chrzciny i komunie

Uro­czy­sto­ści zwią­zane z komu­nią i chrztem zaczy­nają się w kościele, ale potem sia­damy z zapro­szo­nymi gośćmi i chrzest­nymi przy jed­nym stole.

2.

Wesela

Przy­ję­cia weselne to nasza spe­cjal­ność. Zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy już wiele nie­za­po­mnia­nych wie­czo­rów, które stały się dla nowo­żeń­ców pięk­nym pierw­szym kro­kiem na nowej dro­dze życia.

3.

Grupy zorganizowane

Ofe­ru­jemy rów­nież moż­li­wość zamó­wie­nia posił­ków dla grup – jeste­śmy w sta­nie przy­go­to­wać menu nawet dla 1000 osób w ciągu jed­nego dnia.

4.

Imprezy okolicznościowe

W sali Bistro Piast suk­ce­sem koń­czą się też wszyst­kie imprezy oko­licz­no­ściowe. Nasza sala świet­nie nadaje się do orga­ni­za­cji uro­dzin, rocz­nic czy jubi­le­uszy.

BISTRO PIAST NA RODZINNE UROCZYSTOŚCI

Chrzciny i komunie

Uro­czy­sto­ści zwią­zane z komu­nią i chrztem zaczy­nają się w kościele, ale potem sia­damy z zapro­szo­nymi gośćmi i chrzest­nymi przy jed­nym stole. W Bistro Piast przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjalną ofertę na chrzciny i komu­nie – już od 90 zł za osobę.

W tej cenie zyskasz prze­stronną salę bli­sko cen­trum Kra­kowa, smaczne jedze­nie i pro­fe­sjo­nalną obsługę. Na Cie­bie i Two­ich gości będzie cze­kać cate­ring z kla­sycz­nymi daniami – przy­go­tu­jemy obiad i kola­cję, upie­czemy cia­sta i tort. Usta­wimy stoły zgod­nie z Twoim życze­niem i przy­go­tu­jemy salę na dłu­gie i spo­kojne świę­to­wa­nie. Zaj­miemy się wszyst­kim.

Zamów wycenę na chrzciny lub komunię

BISTRO PIAST NA RODZINNE UROCZYSTOŚCI

Chrzciny i komunie

W Bistro Piast przygotowaliśmy specjalną ofertę na chrzciny i komunie – już od 90 zł za osobę.

W tej cenie zyskasz przestronną salę blisko centrum Krakowa, smaczne jedzenie i profesjonalną obsługę. Na Ciebie i Twoich gości będzie czekać catering z klasycznymi daniami – przygotujemy obiad i kolację, upieczemy ciasta i tort. Ustawimy stoły zgodnie z Twoim życzeniem i przygotujemy salę na długie i spokojne świętowanie. Zajmiemy się wszystkim.

Zamów wycenę na chrzciny lub komunię

WESELE DO BIAŁEGO RANA W BISTRO PIAST

Wesela

Przy­ję­cia weselne to nasza spe­cjal­ność. Zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy już wiele nie­za­po­mnia­nych wie­czo­rów, które stały się dla nowo­żeń­ców pięk­nym pierw­szym kro­kiem na nowej dro­dze życia. Orga­ni­zu­jąc wesele w Pia­ście, sta­wiasz na kom­fort i dobrą obsługę. W naszej sali zmie­ści się ponad 300 osób, a do tego pozo­sta­nie dość miej­sca na par­kiet do tań­cze­nia.

Przy­go­tu­jemy dla gości obiad, kola­cję, cia­sta i tort, ale osta­teczne menu usta­limy według Two­jego planu. W razie potrzeby przy­go­tu­jemy spe­cjalne potrawy dla aler­gi­ków i wege­ta­ria­nów. Zgod­nie z Twoim pomy­słem ude­ko­ru­jemy rów­nież salę i usta­wimy stoły tak, by sala była jak naj­bar­dziej funk­cjo­nalna.

Orga­ni­zu­jemy wesela od lat, pora­dzimy więc sobie nawet wów­czas, gdy nie będzie zbyt wiele czasu na przy­go­to­wa­nia. Nasze atuty to nie tylko pro­fe­sjo­na­lizm i ela­stycz­ność, ale także dobra loka­li­za­cja w przy­stęp­nej cenie.

Zamów wycenę na wesele

wesele do białego rana w BISTRO PIAST

Wesela

Organizując wesele w Piaście, stawiasz na komfort i dobrą obsługę. W naszej sali zmieści się ponad 300 osób, a do tego pozostanie dość miejsca na parkiet do tańczenia.

Przygotujemy dla gości obiad, kolację, ciasta i tort, ale ostateczne menu ustalimy według Twojego planu. W razie potrzeby przygotujemy specjalne potrawy dla alergików i wegetarianów. Zgodnie z Twoim pomysłem udekorujemy również salę i ustawimy stoły tak, by sala była jak najbardziej funkcjonalna.

Organizujemy wesela od lat, poradzimy więc sobie nawet wówczas, gdy nie będzie zbyt wiele czasu na przygotowania. Nasze atuty to nie tylko profesjonalizm i elastyczność, ale także dobra lokalizacja w przystępnej cenie.

Zamów wycenę na wesele

BISTRO PIAST NA RODZINNE UROCZYSTOŚCI

Całodzienne wyżywienie grup

Ofe­ru­jemy rów­nież moż­li­wość zamó­wie­nia posił­ków dla grup – jeste­śmy w sta­nie przy­go­to­wać menu nawet dla 1000 osób w ciągu jed­nego dnia. Jeśli szu­kasz miej­sca, w któ­rym więk­sza grupa zje smacz­nie, a do tego tanio – dobrze tra­fi­łeś. Możesz wybrać śnia­da­nie, lunch, obiad lub kola­cję albo pełen pakiet.

Dopa­su­jemy menu do wielu diet, m.in. wegań­skiej, wege­ta­riań­skiej czy bez­glu­te­no­wej. Zależy nam na Twoim zado­wo­le­niu, dla­tego stwo­rzymy dla Cie­bie ide­alne roz­wią­za­nie.

Zamów wycenę wyżywienia dla grupy

BISTRO PIAST NA RODZINNE UROCZYSTOŚCI

Całodzienne wyżywienie grup

Oferujemy również możliwość zamówienia posiłków dla grup – jesteśmy w stanie przygotować menu nawet dla 1000 osób w ciągu jednego dnia. Jeśli szukasz miejsca, w którym większa grupa zje smacznie, a do tego tanio – dobrze trafiłeś. Możesz wybrać śniadanie, lunch, obiad lub kolację albo pełen pakiet.

Dopasujemy menu do wielu diet, m.in. wegańskiej, wegetariańskiej czy bezglutenowej. Zależy nam na Twoim zadowoleniu, dlatego stworzymy dla Ciebie idealne rozwiązanie.

Zamów wycenę dla grupy

BISTRO PIAST NA IMPREZĘ

Imprezy okolicznościowe

W sali Bistro Piast suk­ce­sem koń­czą się też wszyst­kie imprezy oko­licz­no­ściowe. Nasza sala świet­nie nadaje się do orga­ni­za­cji uro­dzin, rocz­nic czy jubi­le­uszy. Odby­wają się w niej spo­tka­nia fir­mowe, kon­fe­ren­cje oraz kon­certy. Wybie­ra­jąc to miej­sce, sta­wiasz na dobrą loka­li­za­cję w przy­stęp­nej cenie.

Zapew­nimy Ci smaczne jedze­nie, pro­fe­sjo­nalną obsługę i prze­stronną salę. Stoły usta­wimy tak, by dosto­so­wać je do Two­ich potrzeb, możemy także ude­ko­ro­wać salę.

Zamów wycenę imprezy

BISTRO PIAST Na imprezę

Imprezy okolicznościowe

W naszej sali odbywają się spotkania firmowe, konferencje oraz koncerty. Wybierając to miejsce, stawiasz na dobrą lokalizację w przystępnej cenie.

Zapewnimy Ci smaczne jedzenie, profesjonalną obsługę i przestronną salę. Stoły ustawimy tak, by dostosować je do Twoich potrzeb, możemy także udekorować salę.

Zamów wycenę na imprezę

W ramach usług dodatkowych oferujemy:

  • Wynajem sali w centrum Krakowa na 300 osób przy stołach prostokątnych, a nawet do 500 osób w układzie teatralnym

  • Przestronny  parking

  • Łatwy dojazd komunikacją miejską
  • Profesjonalne wyposażenie konferencyjne
  • Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie
  • Elegancki i szykowny catering

  • Indywidualne menu dla osób z dietą, alergią oraz dla dzieci

  • Elastyczna oferta

  • Dowolna aranżacja powierzchni

  • Dowolna aranżacja stołów

15+

lat doświadczenia w branży

50

doświadczonych pracowników

250+

zorganizowanych imprez

12k+

zadowolonych klientów

Formularz kontaktowy

Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać ofertę​

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lastrada Catering Sp. z o.o., ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.